برگزاری کمیته تخصصی میکروب شناسی

 کمیته تخصصی میکروب شناسی، با حضور اعضاء محترم کمیته تخصصی میکروب شناسی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، واعضاء کمیته میکروب شناسی معاونت درمان استان اصفهان، امروز دوم دی ماه ۹۶ در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳