کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی

a72611دادگستری کل استان اصفهان اعلام نمود:به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی

،صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه از مصادیق فوریتهای پزشکی (اورژانس) تعیین گردیده است.لذا در این گونه موارد هرکس،شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری، مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند،وظیفه دارد تا در این جهت اقدام نماید.این وظیفه برای کسانی که حسب وظیفه قانونی مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده هستند تاکید گردیده ومجازات شدیدتری دارد.شایان ذکر است:در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب شده با اخذ رضایت ضرورتی ندارد والزاما بیمار بایستی به مراکز درمانی منتقل شود و عندالزوم نیروی انتظامی نیز مکلف به همکاری می باشد.
دریافت فایل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳