کلاس آموزش اصول اجرای برنامه (کنترل کیفی تجهیزات)

کلاس آموزش اصول اجرای برنامه کنترل کیفیت داخلی برای روشهای کمی درهماتولوژی(کنترل کیفی تجهیزات)مورخ ۹۷/۰۹/۲۹ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۵ ساعت برای پرسنل بیمارستان های تحت پوشش و خصوصی در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳