کلاس کنترل کیفی در بخش های آزمایشگاه

کنترل کیفی در بخش های مختلف آزمایشگاهکلاس آموزشی کنترل کیفی در بخش های مختلف آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ  ۲۴/۰۵/۱۳۹۲ با حضور بیش از صدنفر از پرسنل فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی وابسته و غیر وابسته و مسئولین فنی

آزمایشگاهها در خصوص کنترل کیفی در بخشهای بیوشیمی،هورمون شناسی و ...  توسط مدرسین محترم خانم دکتر برادران و آقای دکتر راستی از ساعت ۸ الی ۱۳ در معاونت درمان برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳