کارگروه تهیه پروتکل بخش های منتخب

پیرو اجرای بند ۷ صورتجلسه تحول نظام سلامت دانشگاه دومین جلسه کارگروه تهیه پروتکل بخش های منتخب در تاریخ سه شنبه ۲۱/۰۸/۹۸ در مرکز آموزشی درمانی امین باحضور روسا و مدیران چند مرکز آموزشی درمانی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اشرفی به بیان مسئله پرداخته و در ادامه افراد صاحب نظر به ارائه پیشنهاد و چالش های موجود پرداختند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳