کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

مراقبتهای پرستاری در دیالیزکارگاه آموزشی"مراقبت های پرستاری در دیالیز"از تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۱الی۴/۸/۱۳۹۱درسالن کنفرانس معاونت درمان ازساعت ۸صبح الی ۱۴بعدازظهرباحضور سخنرانان برگزار می گردد.

هدف ازبرگزاری این کارگاه ارتقای سطح دانش،نگرش وعملکرد پرستاران شاغل دربخش دیالیزمی باشد.
دریافت فایل مراقبتهای پرستاری در دیالیز

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳