کارگاه شش روزه مراقبت های پرستاری در ICU

IMG 7227اولین روز از سیزدهمین کارگاه مراقبت های پرستاری دربخش ICU ،جهت کارشناس وکارشناسان ارشدشاغل در بخش های ICU مراکز درمانی استان

توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور سرکارخانم زراعتکار دبیر علمی محترم برنامه برگزار گردید .
این کارگاه در راستای توانمند سازی پرستاران شاغل در بخش های فوق ، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش هــا و سیاست های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای استاندارهای اعتبار بخشی می باشد. این دوره دارای امتیاز آموزش مداوم بوده و به مدت شش روز تا پنج شنبه ۲۳/۳/۹۲ادامه خواهد داشت.
IMG 7226
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳