کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

icu12اولین روز از دوازدهمین دوره  مراقبت های پرستاری در بخش ICU ، جهت کارشناس و کارشناسان ارشد شاغل در

بخش های ICU  مراکز  درمانی استان توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور سرکارخانم  زراعتکار  دبیر  علمی محترم  برنامه برگزار گردید .این کارگاه در راستای توانمند سازی پرستاران شاغل در بخش های فوق ، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش هــا و سیاست های وزرات بهداشت درمان و آموزش  پزشکی در  راستای استاندارهای اعتبار بخشی می باشد. این  دوره  دارای امتیاز آموزش مداوم بوده و به مدت شش روز تا  پنج شنبه ۲۴/۱۲/۹۱ ادامه خواهد داشت.
 
amozesh

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳