کارگاه آموزش به بیمار روز پنجم

آموزش به بیمارواحد آموزش معاونت درمان اصفهان دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار  (ارزشیابی آموزشی)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (فرم ارزشیابی آموزشی)
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳