کارگاه آموزش به بیمار روز هفتم

آموزش به بیمارواحد آموزش معاونت درمان اصفهان
 دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (فرآیند پیش رسانه)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (رسانه های آموزشی۱)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (رسانه های آموزشی ۲)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار( رسانه های آموزشی ۳)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (توانمندسازی)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (پوستر ۱)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (پوستر ۲)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار ( پمفلت)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳