کارگاه آموزش به بیمار روز ششم

آموزش به بیمارواحد آموزش معاونت درمان اصفهان دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (زبان بدن)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار  (TA سازمانی)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار ( تحلیل رفتار سازمانی)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳