کارگاه آموزش به بیمار روز سوم

آموزش به بیمارواحد آموزش معاونت درمان اصفهان دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار  (نقش پرستار در آموزش سلامت)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار  (اهداف آموزشی)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار  (یادگیری)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳