کارگاه آموزش به بیمارروز چهارم

آموزش به بیمارواحد آموزش معاونت درمان اصفهان دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار(بحث گروهی متمرکز)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (فنون تدریس ۱)
دریافت فایل بسته آموزشی کارگاه آموزش به بیمار (فنون تدریس ۲)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳