کارگاه آموزشی CPR

IMG 7370
در راستای توانمند سازی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های تابعه، روزچهار شنبه۲۲ خردادماه  کارگاه آموزشی CPR

تشکیل گردید.
این کارگاه توسط اداره پرستاری با همکاری واحد آموزش معاونت درمان، جهت پرستاران شاغل در  کلیه مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای استان،با حضور اساتید
در سالن کنفرانس معاونت درمان  مربوطه برگزار شد.
 
IMG 7372
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳