کارگاه آموزشی برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی اثر بخشی آموزش به بیمار۲

کارگاه آموزشی برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی اثر بخشی آموزش به بیمار جهت رابطین آموزش به بیمار مراکزدرمانی استان اصفهان در تاریخ ۱۹/۵/۹۶از ساعت ۸ لغایت ۳۰/۱۳درسالن کنفرانس معاونت درمان برگزارگردید. این کارگاه یک روزه توسط کمیته علمی راهبردی آموزش همگانی و بیماران برگزار گردیدو عناوینی چون واکاوی اهمیت و ضرورت های برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی اثربخشی فرایند آموزش به بیمار، برنامه ریزی و تدوین اهداف رفتاری ( فردی ،گروهی و سازمانی) آموزش همگانی و بیمار، آشنایی با مدلهای بررسی اثربخشی آموزش بیمار ( مدل کرک و پاتریک و ...) ارزشیابی یادگیری فردی وگروهی آموزش های همگانی وبیمار-KAP، نظارت و کنترل آموزش بیمار در مراکز درمانی در این کارگاه ارائه گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳