چک لیست خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی

با توجه به اهمیت خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی ،در ارتقاء سطح ایمنی بیمار چک لیست هایی در این زمینه جهت بهره برداری در سایت قرار گرفت

.دریافت فایل چک لیست خودرازیابی ۱

دریافت فایل چک لیست خودارزیابی ۲

دریافت فایل چک لیست خودارزیابی ۳

دریافت فایل چک لیست خودارزیابی ۴

دریافت فایل چک لیست خود ارزیابی ۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳