چک لیست نظارت برمراکز درمان سوءمصرف مواد وواحدهای درمان نگهدارنده بامتادون

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳