چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایشات غربالگری مادران باردار از نظر ابتلا جنین به اختلالات کروموزومی

لازم به ذکر میباشد کلیه آزمایشگاهها می بایستی چک لیست فوق را فقط تا تاریخ ۱۳/۵/۹۵ تکمیل و به اداره امور آزمایشگاهها تحویل نمایند تا نسبت به ممیزی جهت تائید آن آزمایشگاه و معرفی به آزمایشگاه مرجع سلامت اقدام لازم صورت پذیرد. جهت دریافت چک لیست به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایشات غربالگری مادران باردار از نظر ابتلا جنین به اختلالات کروموزومی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳