پیغام هشدار

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شوید.

چک لیست مرتبط با خطاهای تجهیزاتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳