چک لیست بازدید از انبارهای متقاضیان مجوز توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی (فهرست پایه)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳