چه زیباست........

 
gards
 
imagescazpsyfp
 
تهیه وتدوین/ دکتر مرتجی
مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان        
 
 
 
 
 
 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳