چهل و پنجمین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه دانشگاه،

چهل و پنجمین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه دانشگاه، روزشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ به ریاست قائم مقام رئیس محترم دانشگاه درامورکلینیک های ویژه و حضورمدیرکلینیک های ویژه، رئیس دانشکده پزشکی، نمایندگان معاونت توسعه مدیریت ومنابع، معاونت آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه و مسئول کلینیک های ویژه درسالن کنفرانس دفترمعاونت درمان برگزارگردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظردرمورد تغییرات صورت گرفته دردستورالعمل شماره ۴ برنامه تحول نظام سلامت (ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت) و پرداخت های سازمان های بیمه گر؛ نامه های واصله از دانشکده پزشکی درخصوص درخواست های پزشکان عضو هیات علمی و سایر مکاتبات دیگر بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳