چهارمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان

چهارمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان با محوریت سطح بندی در حیطه قلب و عروق با حضور مدیر محترم گروه از دانشکده پزشکی ، رئیس  محترم انجمن قلب ،رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی شهید چمران در دفتر مدیریت نظارت و اعتبار بخشی و با همراهی مدیران اقتصاد درمان و امور بیماریها و مراکز تشخیصی ، روز ۵ شنبه ۹۷/۴/۲۱ از ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۳/۳۰ برگزار و به نتایج رضایت بخشی دست یافتیم .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳