پلمپ

يک واحد غير مجاز که مبادرت به مداخله در درمان مي نمود توسط واحد امور حقوقي معاونت درمان شناسایی و با همکاری مأمورین اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳