پلمپ

_يک واحد آرایشگاه زنانه بدون مجوز که مبادرت به انجام تاتو مي نمود توسط  واحد حقوقي معاونت درمان شناسايي

و با همکاری مأمورين اداره اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳