پلمپ یک واحد مداخله در درمان

_يک واحد غير مجاز که مبادرت به انجام حجامت مي نمود توسط  واحد امور حقوقي و مطبها معاونت درمان

شناسایی شد محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳