پلمپ مطب دندانپزشکی غیر مجاز

_jpgیک واحد مطب دندانپزشکی غیر مجاز که توسط فرد فاقد مجوز قانونی تاسیس و مبادرت به مداخله در امور

دندانپزشکي مي نمود توسط واحد حقوقي و کارشناسان واحد دندانپزشکی معاونت درمان شناسايي ، محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳