پلمپ مطب دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز

 یک واحد مطب دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز که توسط افراد فاقد مجوزهای قانونی تاسیس و مبادرت به مداخله در امور دندانپزشکي و دندانسازی مي نمودند،

توسط واحد حقوقي و کارشناسان واحد دندانپزشکي معاونت درمان شناسايي ،محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳