پلمپ مطب دندانپزشکی

_یک واحد مطب دندانپزشکی که بدون اخذ پروانه فعالیت در شهر اصفهان تاسیس شده بود توسط واحدهای

حقوقی و دندانپزشکی معاونت درمان شناسايي و محل پلمپ گردید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳