امورحقوقی ورسیدگی به شکایات

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ، جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

در روز دوشنبه مورخ ۲۵/۹/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ریاست سازمان نظام پزشکی اصفهان  

اشتراک در امورحقوقی ورسیدگی به شکایات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳