گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

برگزاری کمیته استانی سکته حاد مغزی ۷۲۴

به همت اداره بیماریها در روز سه شنبه مورخ ۲ دیماه کمیته استانی ۷۲۴ به صورت ویدیو کنفرانس با مراکز مجری برنامه در استان برگزار گردید .

بازدید از مرکز جامع بیماران ام اس (مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی )

در روز چهارشنبه مـورخ ۴/۴/۱۳۹۹ بازدیدی توسط اداره امـور بیماریهای این معـاونت در معیت جناب آقـای دکتر گنجـی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی ( مرکز جامع بیماران ام اس استان ) انجام شد .

صفحه‌ها

اشتراک در گروه مدیریت بیماریهاوپیونداعضا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳