جلسه آشنایی با هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا

 جلسه آشنایی با هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا

طبق هماهنگی به عمل آمده و تقاضای هیات ورزشی بیماران خاص اداره تربیت بدنی استان اصفهان جلسه ای در مورخ ۹۷/۱/۲۶ در ساعت ۸ صبح در دفتر رئیس اداره امور بیماریها با حضور ایشان و کارشناسان مربوطه تشکیل گردید. تصمیمات لازم در خصوص فعالیت های ورزشی مناسب بیماران خاص با مشارکت دو جانبه اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳