هم اندیشی در مورد سنجه های جدید اعتباربخشی واحد مدارک پزشکی

 با توجه به ابلاغ سنجه های جدید اعتباربخشی ،واحد مدارک پزشکی این معاونت جلسه ای  را با حضور مسئولین مدارک پزشکی بیمارستانهای استان در تاریخ ۹۳/۰۷/۶ برگزار نمود درابتدای جلسه خانم دکتر طباطبایی مسئول واحد اعتباربخشی و نظارت بر بیمارستانها در مورد اهمیت اعتباربخشی سخنانی ایراد نمودند همچنین توضیحات لازم در خصوص تغییرات صورت گرفته در سنجه ها  ارایه گردید.

 

سپس در مورد عناوین سنجه ها و ابهامات برخی از سنجه ها  ، هم اندیشی و تبادل نظر صورت گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳