: هماهنگی جهت اجرای هفته استروک با شعار سکته مغزی قابل درمان است

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۵ جلسه ای در خصوص هماهنگی جهت اجرای هفته استروک با شعار سکته مغزی قابل درمان است با حضور معاونت بهداشتی و اورژانس پیش بیمارستانی و این معاونت برگزار گردید و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳