کلاس آموزشی مدارک پزشکی با هدف آموزش مستندسازی پزشکی

در راستای بهبود عملکرد کارشناسان واحد مدارک پزشکی مراکز درمانی و با هدف آموزش مستندسازی پزشکی و راز پوشی در اسناد پزشکی کلاس آموزشی  در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ باحضور سرکار خانم لیلا گیاه چین پزشک متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها سازمان پزشک قانونی اصفهان برای پرسنل محترم مدارک پزشکی برگزار گردید و خانم دکتر گیاه چین در مورد اهمیت مستند سازی صحیح و بهنگام با ذکر کیس های واقعی از پزشکی قانونی  تدریس کردند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳