نیازسنجی آموزشی سال ۱۳۹۵

 

از آنجا که هدف نهایی از آموزش کارکنان ، توانمندسازی روزافزون آنها به منظور بهبود فرآیندهای جاری می باشد، لذا  سنجش نیازهای آموزشی کارکنان در جهت برنامه ریزی آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

 طبق روال سالهای گذشته در نظر است بسته آموزشی معاونت درمان و مراکز درمانی در سال ۱۳۹۵ تهیه و تدوین گردد. لازم است سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان ها سبت به توزیع ، جمع آوری و جمع بندی نهایی فرم های پیوست، حداکثر تا تاریخ ۱۰/۱۲/۹۴  اقدام و نتایج نهایی را طی مکاتبه رسمی به این معاونت اعلام نمایند.

 فرمهای جمع بندی نهایی

فرمهای نیازسنجی

توضیحات لازم:

  •   با توجه به گسترده بودن عناوین و مباحث آموزشی ، جهت رشته های شغلی شاغل در بیمارستان ها ، فرم های نیازسنجی مشتمل بر توانمندی های هر رشته براساس شرح شغل و شاغل و نظرات کارشناسان تدوین و گردآوری شده است که لازم است براساس رشته های شغلی موجود و خدمات قابل ارائه در آن مرکز ، فرمهای پیوست تحویل کلیه کارکنان ( براساس رشته شغلی) گردد و افراد بسته به میزان نیاز خود به آموزش های قید شده ( زیاد ، متوسط و کم) جداول را علامت گذاری نموده و در پایان در صورتی که به سایر عناوین آموزشی نیازمندند آن را در ردیف آخر جدول قید نمایند.
  •    در مرحله دوم لازم است سوپروایزر آموزشی ، پس از جمع آوری فرم ها ، جهت هرکدام از رشته های شغلی ( براساس نمونه فایل پیوست) فرم جمع بندی نهایی تهیه نموده و نتایج را به این معاونت ارسال تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
  •   شایان ذکر است جهت پرستاران شاغل در بخش هایی که در فایل پیوست موجود بوده ( آموزش های اختصاصی بخشها) ، لازم است فرم نیازسنجی پرستار عمومی نیز به همراه فرم های پیگشفت تکمیل گردد.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳