نوع پرداخت بیمارستان ها برای خدمات ارجاعی به بیمارستان ارجاع شونده چگونه است ؟ ​

پاسخ: 

كليه خدمات ارائه شده به بيمار در صورتحساب بيمار در بيمارستان مبداء ثبت خواهد شد و پرداخت از بيمارستان مبداء به بيمارستان ارجاع شونده مطابق با عقد قرارداد مابين دو بيمارستان انجام می شود.​

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳