نود و ششمین کمیسیون ماده ۲۰ استانی

کمیسیون ماده 20نود و ششمین جلسه كميسيون ماده ۲۰ استاني روز شنبه یازدهم خرداد ماه با حضور معاون درمان ، مدیر نظارت ، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها

و ساير اعضاء  برگزار گرديد و تعداد  ۷۰ درخواست مورد بررسي قرار گرفت . ضمنا" جلسه بعدي کميسيون ماده ۲۰ استاني  ۱۵ تیر ماه برگزار خواهد شد .
 
کمیسیون ماده 20

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳