نود و سومین كميسيون ماده ۲۰ استاني

کمیسیون ماده 20 استانینود و سومين جلسه كميسيون ماده ۲۰ استاني روز شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱با حضور معاون درمان و

ساير اعضاء برگزار گرديد و تعداد  ۱۱۶ درخواست مورد بررسي قرار گرفت.
 
 کمیسیون ماده 20 استانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳