نود و دومین کمیسیون ماده ۲۰ استانی

کمیسیون ماده 20 نود و دومین جلسه كميسيون ماده ۲۰استانی روز شنبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱باحضور معاون درمان، مدیر درمان

و ساير اعضاء  برگزار گرديد و تعداد  ۵۸ درخواست مورد بررسي قرار گرفت.  ضمناً جلسه بعدي كميسيون ماده ۲۰ در تاريخ  ۲۸/۱۱/۹۱برگزار مي گردد.
 
کمیسیون ماده 20

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳