نهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه چشم

نهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه چشم روز دوشنبه ۲۲/۵/۹۷ از ساعت ۳۰/۷ لغایت ۱۰ صبح با حضور آقایان دکتر مرتضوی مدیر گروه ، دکتر فاضل عضو هیئت علمی گروه ، دکتر صالحی رئیس و دکتر شفیعیون مدیرمرکز آموزشی درمانی فیض وبه میزبانی رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی و با حضور مدیر مرکز پایش مراقبت های  پزشکی برگزار و به جمع بندی نائل گردید ..

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳