نحوه رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای دندانپزشکی در ایران

Failure_of_dentalقصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص,درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی,سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص داده است.از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان ,آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای رشته کاری آنان ,چگونگی رسیدگی به شکایات بیماران,آشنایی با قوانین و مقررات موضوعه و راه های افزایش مصونیت کادرمعالج می باشد.

دریافت متن  نحوه رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای دندانپزشکی در ایران

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳