نتایج آزمون کاربرد آمار در مدیریت بیمارستانی

آزمون مدارک پزشکیجهت  دريافت فایل نتايج آزمون " کاربرد آمار در مدیریت بیمارستانی"  ، كه  درتاريخ های بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء اصفهان جهت کارشناسان مدارک پزشکی و آمار شاغل در مراکز درمانی استان اصفهان اعم از دولتی و خصوصی به منظور توانمندسازی آنان برگزار گردیده بود بر روی تاریخ مورد نظرکلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳