نتایج آزمون راهنمای بالینی پرستاری کودکان

آزمون پرستاری کودکانجهت  دريافت  نتايج آزمون  راهنمای بالینی پرستاری  کودکان ، كه  درتاريخ های  بیستم بهمن ماه  و  چهارم  اسفند ماه ۹۰ توسط واحد سلامت کودکان این معاونت با همکاری واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت پرستاران شاغل دربخش های اطفال بیمارستان های مراکز درمانی استان اصفهان اعم از دولتی و خصوصی برگزار گردیده بود بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳