نتایج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

آزمونجهت دريافت نتايج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی برشواهد،كه در تاريخ های  ۱۰ و ۱۷ آذرماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت پرستاران شاغل در بیمارستان های عیسی بن مریم (ع) ، صدوقی ، امیرالمومنین اصفهان ، کلینک اصفهان ، حضرت زهرا زینبیه ،  فاطمه الزهرا نجف آباد و  مطهری برگزار گرديد بر روی نام بیمارستان مورد نظر كليك نماييد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳