نتایج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

آزمونجهت دريافت نتايج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی برشواهد،كه در تاريخ های  ۱۰ و ۱۷ آذرماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی چمران ، فارابی ، بهشتی ، امام موسی کاظم  و کاشانی  برگزار گرديد بر روی نام مرکز مورد نظر كليك نماييد
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳