نتایج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

آزمون پرستاریجهت دريافت نتايج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی برشواهد،كه در تاريخ های  ۱۰ و ۱۷ آذرماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت پرستاران شاغل در بیمارستان های سمیرم ، فلاورجان ، غرضی و شریعتی  برگزار گرديد بر روی نام بیمارستان  كليك نماييد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳