نتایج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

azmoonجهت دريافت نتايج آزمون راهنمای بالینی پرستاری مبتنی برشواهد،كه در تاريخ های  ۱۰ و ۱۷ آذرماه سال جاری توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بیمارستان های گلپایگان ، فریدونشهر  و مبارکه برگزار گرديد بر روی نام بیمارستان  كليك نماييد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳