نتایج آزمون آلودگی هوا

آلودگی هواجهت مشاهده نتايج آزمون عمومی آلودگی هوا ، كه  درتاريخ ۲۶/۱۲/۹۰توسط واحد آموزش معاونت درمان با همکاری گروه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت کارکنان شاغل دراین معاونت  با ۲۴ ساعت آموزش ضمن خدمت برگزار گردیده بود کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳