معیارها یا ملاکهای وشرایط گرفتن ستاره های ۳ -۴-۵ چه چیزهایی میباشد؟​

پاسخ: 

​اخذ امتیاز بر مبنای چک لیست هتلینگ که در حال حاضر در اختیار تیمهای ارزیاب بوده و در صورت تایید ستاد کشوری بر روی پرتال قرار خواهد گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳