معرفی رابطین

      

 

رابطین مراکز به تفکیک :  

 

994    995    996

 

 

992          90           993

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳